Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей та статей

При оформленні матеріалів доповідей обсягом мінімум 4 повних сторінок необхідно застосувати шаблон MS Office 2003:
www.ieee.org/publications_standards/publications/conferences/2014_04_msw_a4_format.doc

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах, необхідно здублювати наступні відомості: «Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country», «e-mail», «address», англійською мовою.
Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.
Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості здублювати українською мовою.
Матеріали підлягають рецензуванню.

 

При оформленні матеріалів рекомендовано дотримуватись вимог ВАК України

(Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2):

Оригінальна стаття повинна складатися з наступних розділів:

• постановка проблеми;
• актуальність дослідження;
• зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• новизна;
• методологічне або загальнонаукове значення;
• викладення основного матеріалу;
• головні висновки;
• перспективи використання результатів дослідження;
• посилання на літературу.

 

Посилання на літературу повинні відповідати вимогам ІЕЕЕ:

http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

Література подається мовою оригіналу або стандартною транслітерацією на латину.

 Стрічку «Література» обов’язково здублювати англійською «References».

Застережено автоцитування.


Поштова адреса оргкомітету:
Іляш Ю.Ю. Кафедра інформатики
Прикарпатський Національний Університет
вул. Шевченка, 57,
Івано-Франківськ,
76018, Україна